Учебни Програми

 

 

У Ч Е Б Е Н      П Л А Н    1

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА “ Б “ ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

 

 

 

Професионално направление

Фризьорски и козметични услуги      

815

Наименование на професията

Фризьор

815010

Наименование на специалността

Фризьорство

8150101

 

 

 

 

Прием:                                                                    

Срок на обучение:                5 месеца                  

Общ брой часове:                660 часа

Брой часове по теория:       237 часа

Брой часове по практика:   423 часа

Форма на обучение:             дневна, вечерна, съботно-неделна, задочна,

самостоятелна и дистанционна

Организационна форма:     квалификационен курс

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

УЧЕБЕН ПЛАН     2
за професионално обучение по рамкова програма Д

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код: 815“Фризьорски и козметични услуги”,

ПРОФЕСИЯ:код: код 8150101 “Фризьор”

СПЕЦИАЛНОСТ: код 815010 “Фризьорство”

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ : до 3 месеца
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: квалификационен курс
Общ брой часове : 300 уч. часа
Брой часове по теория : 100 уч. часа
Брой часове по практика : 200 уч. часа
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА : дневна, индивидуална, групова, смесена
ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО И КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ
а/ Минимална възраст - навършени 16 години
б/ Медицинско свидетелство доказващо,че на съответното лице професията не му е противопоказана
в/ Документ за входящо образователно равнище
- завършено минимум основно образование

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Учебен План    3

 

Професионално направление

Фризьорски и козметични услуги      

815

Наименование на професията

Фризьор

815010

Наименование на специалността

Фризьорство

8150101

 

 Прием:                                                                    

 Срок на обучение:                3 месеца                  

 Общ брой часове:                120 часа

 Брой часове по теория:       45 часа

 Брой часове по практика:   75 часа

 Форма на обучение:             съботно-неделна

Организационна форма:     квалификационен курс

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

 

След завършване на професионалното обучение по професията “Фризьор”, специалност “Фризьорство”, обучаваният трябва:

 

да знае:

w     Основните правила за поддържане на безопасна работа с оборудването и техниката на работното място;

w     Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, и договорните отношения между работодател и работник;

w     Принципите на делово общуване, методите на вербални и невербални комуникации, и ролята на комуникациите при контакт с клиентите;

w     Системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол; установените форми и срокове за водене на оперативната, статистическата и счетоводната дейност;

w     Изискванията на нормативните документи от трудовото законодателство, отнасящи се до различните длъжности;

w     Цел и задачи на материалознанието;

w     Основните характеристики на съвременните средства за оцветяване и подхранване

w     на косата;

w     Анатомия и физиология на кожата;

w     Козметичните недостатъци;

w     Физиологичното действие на масажа;

w     Новостите в козметиката;

w     Методите на хигиената;

w     Пропорциите на човешката фигура;

w Основните понятия от цветознанието;

 

 

 

 

да може:

w     Здравословно и безопасно да упражнява изучаваната професия и да опазва  околната среда - да контролира познаването и използването на личните предпазни средства, да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не допуска в работата си замърсяване на околната среда;

w     Да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;

w     Да разпознава опасностите от пожар и да взема противопожарни мерки; да оказва долекарска помощ;

w     Да работи в екипа, съдейства на членовете му за изпълнение на конкретни задачи и търси помощ от тях, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;

w     Да ползва информационна техника и технологии – да знае общите правила за работа с компютър и да умее да ползва информационните системи в професията;

w     Да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език;

w     Дезинфектира инструментите;

w     Организира предварителни мерки за осигуряване на неотложна медицинска помощ;

w     Извършва неотложна медицинска помощ при различни случаи;

w     Оформя  фризури по модел от журнали за различни видове овали на лицето;

w     Подстригва дамска коса с ножица или бръснач;

w     Подстригва силно къдрави коси;

w     Извършва процедурите, свързани с водната ондулация;

w     Изработва фризури при обикновени и специални случаи;

w     Извършва студено дълготрайно къдрене;

w     Извършва изсветляване на коса с кислородна вода и различни съвременни препарати;

w     Извършва частично изсветляване на косата;

w     Боядисва коси в различни тонове;

w     Извършва къносване на косата, маслена баня и обагряне на върховете;

w     Прилага новите технологии и инструменти при подстригване, къдрене,

 боядисване и изсветляване на дамска коса;

w     Работи с компютърни графики и изображения на дамски прически;