Учебни Програми

 

У Ч Е Б Е Н      П Л А Н  1

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА “ Б “ ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

 

 

 

Професионално направление

    Фризьорски и козметични услуги    

815 

Наименование на професията

Козметик

815020

Наименование на специалността

Козметика

8150201

 

 

 

 

Прием:                                                                    

Срок на обучение:               5 месеца                  

Общ брой часове:                660 часа

Брой часове по теория:       237 часа

Брой часове по практика:   423 часа

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, задочна,

самостоятелна и дистанционна

Организационна форма: квалификационен курс

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Учебен План 2

 

за професионално обучение по рамкова програма Е
за придобиване на втора квалификационна степен

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код: 815“Фризьорски и козметични услуги”,

ПРОФЕСИЯ:код: код 815020 “Козметик”

СПЕЦИАЛНОСТ: код 8150201“Козметика

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ : до 3 месеца
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: квалификационен курс
Общ брой часове : 360 уч. часа
Брой часове по теория : 166 уч. часа
Брой часове по практика : 194 уч. часа
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА : дневна, индивидуална, групова, смесена
ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО И КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ
а/ Минимална възраст - навършени 16 години
б/ Медицинско свидетелство доказващо,че на съответното лице професията не му е противопоказана
в/ Документ за входящо образователно равнище
- завършено минимум основно образование

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Учебен План  3

 

Професионално направление

    Фризьорски и козметични услуги    

815 

Наименование на професията

Козметик

815020

Наименование на специалността

Козметика

8150201

 

 

 

 

Прием:                                                                    

Срок на обучение:               3 месеца                  

Общ брой часове:                120 часа

Брой часове по теория:       45 часа

Брой часове по практика:   75 часа

Форма на обучение:     съботно-неделна

Организационна форма: квалификационен курс

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

I. ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

След завършване на професионалното обучение по професията или специалноста,обучаваният трябва:

·  да знае:

- типове, структура и грижи за кожата, кожните придатъци

- заболявания и възрастови особености на кожата

- обзавеждане на козметичния кабинет и организация на работното място

- основните козметични процедури и спецификата им

- видове масаж и основни масажни похвати

- да експлоатира правилно козметичните препарати

- основните правила за безопасна работа, изискванията за пожарна и аварийна безопасност

- правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно КТ

- хигиенни изисквания при работата с клиенти и обслужването на апаратите

- да може:

- да диагностицира отделните типове кожа и констатира наличието на заболявания по кожата и прдатъците и

- да подбира и прилага целесъобразно козметичните процедури

- да извършва апаратно третиране

- да прави профилактика и третиране на старееща, пигментирана кожа и акне

- да прилага фитотерапия и ароматерапия в козметиката

- да владее няколко вида козметичен масаж

- да предложи вида на маникюр съобразно структурата на ноктите на клиента

- да организира естетично и целесъобразно работното си място